OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Świadczymy zaawansowane i kompleksowe usługi w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych.

Naszym atutem jest specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników. Nasz zespół jest na bieżąco z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych jak i wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz orzecznictwa sądów. W zakres naszych kompetencji wchodzi także – poparta długoletnią praktyką – znajomość zasad interpretacji i stosowania prawa przyjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (służby nadzorujące funkcjonowanie systemu ochrona informacji niejawnych).

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci, którzy zajmują się ochroną informacji niejawnychod 1999 r. (rok uchwalenia pierwszej ustawy przez Sejm RP o ochronie informacji niejawnych).

Wśród naszych specjalistów są byli funkcjonariusze UOP, ABW i SKW, którzy pracowali w pionach służb specjalnych odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych. Zajmowali m.in. takie stanowiska jak pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, zastępca pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, inspektor oraz administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nasi specjaliści legitymują się poświadczeniem bezpieczeństwa, które umożliwia im dostęp do informacji niejawnych oznaczonych wszystkimi klauzulami (do „Ściśle Tajne” włącznie). Posiadają także poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych takich międzynarodowych instytucji jak: Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – „COSMIC TOP SECRET”, Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA TOP SECRET czy Unii Europejskiej – EU TOP SECRET. Ochrona informacji niejawnych stanowi więc jeden z podstawowych elementów naszej działalności. Mogą Państwo nam zaufać i powierzyć swoje bezpieczeństwo.

W szczególności oferujemy :

 1. Doradztwo w zakresie interpretacji oraz stosowania przepisów regulujących ochronę informacji niejawnych.
 2. Pośrednictwo we współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w reprezentowaniu stron w postępowaniu odwoławczym prowadzonym na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Pomoc w zakresie poprawnego wypełniania wymaganych przez ustawę dokumentów, w szczególności niezbędnych do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Nasza pomoc polega przede wszystkim na udzieleniu konsultacji w zakresie zagadnień krytycznych, stanowiących najczęstsze przypadki wydania przez organ decyzji negatywnej. W katalogu zagadnień krytycznych umieściliśmy m.in. :
 • sprawy majątkowe, w tym źródła pochodzenia zgromadzonego majątku,
 • zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 • stan zdrowia, w tym zdrowie psychiczne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • współpraca z organami bezpieczeństwa PRL, podatność na szantaż lub wywieranie presji oraz kontakty z zagranicznymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lub organizacjami, których działalność pozostaje w sprzeczności z porządkiem prawnym RP.
 1. Symulację rozmów jakie z osobami ubiegającymi się o dostęp do informacji niejawnych przeprowadzają uprawnione podmioty, w szczególności przedstawiciele ABW i SKW.
 2. Wykonywanie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, administratora oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 3. Szkolenie w zakresie pełnego spektrum zagadnień składających się na tematykę ochrony informacji niejawnych.
 4. Pomoc w opracowaniu lub samodzielne opracowanie dokumentacji wymaganej w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji niejawnych, tym dokumentacji Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji.
 5. Przygotowanie systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej do certyfikacji przez ABW lub SKW.
 6. Przeprowadzenie audytu jednostki organizacyjnej pod kątem oceny poziomu ochrony informacji niejawnych, w szczególności ustalenia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a wymaganiami wynikającymi z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie, na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych, czynności mających za cel ustalenie poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej w tym bezpieczeństwa informacji niejawnych stwarzanego przez podmioty funkcjonujące w jej środowisku.

Kontakt:

Tel: 661205834

Kontakt z nami:

Biuro Detektywistyczne:
RO-MAN Sp. Z O.O.
ul. Moniuszki 19,
31-523 Kraków
NIP: 676-005-66-99

Telefony, adres e-mail:
tel.fax.: +48 12 412 0447
tel.kom.: + 48 603 125 975
tel.kom.: + 48 604 222 888
e-mail: superd@ro-man.pl

Przyjedź do nas:

RO-MAN Sp. Z O.O.