DYSKRETNIE, NIEZAWODNIE, PROFESJONALNIE

DYSKRETNIE, NIEZAWODNIE, PROFESJONALNIE

DETEKTYWISTYKA

Specjalnie dla Państwa zajmiemy się wykryciem podsłuchów oraz przeprowadzeniem profesjonalnych działań detektywistycznych.

zobacz więcej

Sprawdź nasz sklep detektywistyczny i kanał YouTube

Specjalistyczny sprzęt i kompetentna obsługa przejdź do sklepu

Newsy

Nieuczciwa konkurencja

Jak mówi znane powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego warto chronić swój biznes zarówno przed zagrożeniem z zewnątrz (nieuczciwa konkurencja), jak i niebezpieczeństwem wewnątrz firmy (nielojalny pracownik, kontrahent, partner biznesowy). Przed podpisaniem umów z nowymi kontrahentami, które znacznie wpłyną na biznes i rozwój firmy warto zweryfikować z kim mamy do czynienia. To samo tyczy się nowych pracowników, którzy obejmując dane stanowisko będą mieli wpływ na losy firmy. Czasem okazuje się, że CV takiego kandydata mija się z prawdą a jak wiadomo sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących.

Nieuczciwa konkurencja…

Naturalnym jest, że wolny rynek sprawia, że wielu przedsiębiorców dąży do osiągnięcia tego samego celu np. sprzedaży danego rodzaju towarów lub usług tej samej grupie potencjalnych klientów, wynikiem czego powstaje sytuacja, gdy przedsiębiorcy stają się dla siebie konkurencją. Aby na rynku istniał pewnego rodzaju porządek, zostały wprowadzone prawa regulujące zasady konkurowania. Owe prawa są przedmiotem regulacji Ustawy z dn. 16.04.2013 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Według ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami, jeśli działanie takie szkodzi interesom przedsiębiorcy jak również klienta. Bardzo ogólne sformułowanie czynów nieuczciwej konkurencji bardziej sprecyzowano w poszczególnych przepisach. Mogą jednak zostać pod nie podciągnięte działania nie opisane w ustawie a pasujące do ogólnego sformułowania tego rodzaju czynu.

Na liście czynów tego rodzaju przykładowo znalazły się min:

 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przekupienie osoby publicznej,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (np. używanie firmy, nazwy, godła, lub innego użytego wcześniej na oznaczenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa),
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (posługiwanie się w obrocie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi np. jakości, ilości lub cech danego produktu),
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów(podróbki),
 • pomawianie konkurencyjnego przedsiębiorcy lub nieuczciwe zachwalanie własnej firmy,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama.

Obrona przed nieuczciwą konkurencją…

Jeżeli przedsiębiorca padnie ofiarą ze strony nieuczciwej konkurencji może żądać naprawienia powstałych szkód. Powinien przede wszystkim nakazać konkurencji zaprzestanie niedozwolonych działań oraz usunięcia już powstałych skutków! Może również domagać się oświadczenia o odpowiedniej treści w mediach w celu przeprosin. Rekompensaty i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści kosztem poszkodowanego przedsiębiorcy. Dodatkowo w toku postępowania sądowego przedsiębiorca może domagać się orzeczenia o składnikach majątku związanych z popełnieniem tego rodzaju czynu. Roszczenia te są narzędziami egzekwowania odpowiedzialności cywilnej w związku z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji może również rodzić sankcje natury karnej. Jako czyny zabronione kwalifikują się min. następujące czyny nieuczciwej konkurencji:

 • ujawnianie lub wykorzystywanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy,
 • kopiowanie zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzenie tak skopiowanych produktów do obrotu,
 • fałszywe oznaczanie produktów lub posługiwanie się reklamą o takiej treści.

Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje.
– Benjamin Franklin